Disciplina urbanísitca.- Asesoramento en procedementos de reposición da legalidade e impugnación xudicial e administrativa de ordes de demolición, de execución, clausura de actividades, procedemento de declaración de ruína, multas coercitivas, caducidade de licenzas, expedientes do Aplu e costas.

Licenzas e autorizacións.- Asesoramos nos expedentes de obtención de lincenzas de edificación, primeira ocupación e actividade.

Expropiacións.- Asesoramos tanto en vía administrativa como na xudicial na formalización de actas previas de ocupación, elaboración de follas de aprezo e pasos a seguir, atacar resolucións do Xurado de expropiación e defensa da propiedade pivada fronte a inmisións ilexítimas e danos de obra pública.

Penal.- Asistencia xurídica para procedementos penais polos delictos contra a ordenación do territorio.

Xosé Antón Barreiro Pereira

Avogado de urbanismo e propiedade horizontal.

– Gañador do prestixoso galardón xurídico «Premio Amando Losada 2003» polo traballo: A Lei de ordenación urbanística e de Protección do Medio Rural de Galicia: ¿acabarase o feísmo?.

– Gañador do Premio de investigación no apartado de Ciencias Sociais outorgado pola Diputación de Pontevedra polo traballo: O urbanismo como factor de integración social: especial referencia ao caso galego.

– Titor do Practicum externo durante o curso académico 2005-2006 na Facultade de dereito na Universidade de Santiago de Compostela.

 

Publicacións

Metodoloxía de traballo

01.

Contacto

Por teléfono ou correo electrónico mantense un primeiro contacto no que se solictará documentación relacionada coa consulta e se dará un orzamento provisional de custes da consulta.

02.

Envío de documentación

O cliente envía a documentación por correo electrónico, correo postal ou a deixa en calquera das nosas oficinas.

03.

Estudo do asunto

Se estuda a documentación proporcionada, a lexislación aplicable e se manteñen reunión interdisciplinarias cos técnicos precisos.

04.

Resolución

Reunión persoal cos clientes con exposición de feitos, dereito e solución á consulta, con entrega dun orzamento definitivo para as actuacións a desenvolver.

Contacto

  •  Rúa do Vintecinco de Xullo 4, 15703 Santiago de Compostela

981 582 186

  • Rúa Méndez Núñez 8, 36600 Vilagarcía de Arousa

986 186 248

Enviar mensaxelimpiar